Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW „BIEL-MED’’ SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „BIEL-MED’’ sp. z o.o. z siedziba  w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Szara 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003804 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Panem Danielem Zaręba telefonicznie pod numerem 33 496 33 64 lub mailowo pod adresem: dzareba@szpitalpodbukami.pl.
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:
a) komunikacji w związku z korzystaniem z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt na podstawie wyrażonej zgody stosownie do art.  6 ust. 1 lit a rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
b) realizacji umowy i udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku a w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (w szczególności: profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna i leczenie, zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich). W zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej dane będą przewarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w zw. z przepisami ustaw, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej oraz  ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 5  grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W razie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także na podstawie wskazanych tam przepisów szczególnych – w celu weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, także w celach rozliczenia tychże świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z umową zawartą przez Administratora z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na przykład statystycznego, sprawozdawczego, archiwizacyjnego, księgowego, podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
d)   ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na przykład gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów bezpieczeństwa, humanitarnych, monitorowania ryzyka i zapobiegania skutkom epidemii, klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia m.in. poprzez monitoring wizyjny obiektów (i ich otoczenia) w których prowadzona jest działalność przez Administratora, z zachowaniem prywatności i godności osób, właściwego zarządzania usługami opieki zdrowotnej oraz podmiotem udzielającym świadczeń w zakresie tych usług stosownie do art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
f) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi stosownie do art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
4. Administrator przewiduje przekazanie Pani/Pana danych osobowych:
a) podmiotom leczniczym współpracującym z  „BIEL-MED’’ Sp. z o.o. w Bielsku-Białej w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. zewnętrznym podmiotem świadczącym usługę z zakresu świadczenia usług medycznych);
b) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora tj. usługi księgowe, prawnicze i informatyczne oraz ubezpieczycielowi pacjenta;
c) osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej;
d) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
e) gdy obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa jak np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Pełnomocnik Praw Pacjenta oraz osoby bliskie po śmierci pacjenta, podmioty medyczne na podstawie skierowania, organy władzy publicznej, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru oraz inne na podstawie obowiązującego prawa;
przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
2)  dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
4)  skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Pani/Pana danych określonych w przepisach prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych, których podanie jest niezbędne do świadczenia usług medycznych, uniemożliwi Administratorowi realizowanie obowiązków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Natomiast w pozostałym zakresie w przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne  (a więc tych danych których podanie nie jest niezbędne do świadczenia usług medycznych) nie spowoduje żadnych niekorzystnych konsekwencji w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.
10. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW ORAZ PRZYSZŁYCH KLIENTÓW
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. z siedziba w Bielsku-Białej 43-300 ul. Szara 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000003804. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się telefonicznie pod numerem: 33 496 33 64 lub mailowo pod adresem: mwrobel@szpitalpodbukami
2. Inspektorem ochrony danych w ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. jest Pan Daniel Zaręba, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: dzareba@szpitalpodbukami.pl lub telefonicznie pod numerem: 33 496 33 64
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i realizacji usług świadczonych przez Administratora zgodnie z zawartą umową  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz  w celu realizacji obowiązków rozliczeniowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami stosownie do art.  6 ust. 1 lit f rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Administrator przewiduje przekazanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom które świadczą usługi na rzecz Administratora związane z wykonaniem umowy tj. usługi informatyczne, prawne, księgowe. Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom które współpracują z Administratorem przy realizacji świadczeń. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe związane z zawarciem umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji usług. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych może skutkować niemożnością realizacji umowy,
10. Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. z siedziba w   Bielsku-Białej   43-300 ul. Szara 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000003804. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się telefonicznie pod numerem: 33 496 33 64 lub mailowo pod adresem: mwrobel@szpitalpodbukami
2. Inspektorem ochrony danych w ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. jest Pan Daniel Zaręba, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: dzareba@szpitalpodbukami.pl lub telefonicznie pod numerem : 33 496 33 64
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i porządku publicznego na terenie stosownie do art.  6 ust. 1 lit f rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Monitoring obejmuje wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, parking w miejscowości Bielsko-Biała 43-300 przy ulicach Szara 5 i 12, Kustronia 40A oraz Straconki 57.
3. Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe w postaci zapisów z monitoringu  będą przechowywane przez okres 7 dni. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 7 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW ZLECENIA, O DZIEŁO ORAZ/LUB Z OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. z siedziba w   Bielsku-Białej 43-300 ul. Szara 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000003804. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się telefonicznie pod numerem: 33 496 33 64 lub mailowo pod adresem: mwrobel@szpitalpodbukami
2. Inspektorem ochrony danych w ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. jest Pan Daniel Zaręba, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: dzareba@szpitalpodbukami.pl lub telefonicznie pod numerem : 33 496 33 64
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i realizacji usług świadczonych przez Administratora zgodnie z zawartą umową  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz  w celu realizacji obowiązków rozliczeniowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami stosownie do art.  6 ust. 1 lit f rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Administrator przewiduje przekazanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom które świadczą usługi na rzecz Administratora związane z wykonaniem umowy tj. usługi informatyczne, prawne, księgowe. Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom które współpracują z Administratorem przy realizacji świadczeń. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe związane z zawarciem umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji usług. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych może skutkować niemożnością realizacji umowy,
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ROZMOWY TELEFONICZNE:


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. z siedziba w   Bielsku-Białej 43-300 ul. Szara 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000003804. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się telefonicznie pod numerem: 33 496 33 64 lub mailowo pod adresem: mwrobel@szpitalpodbukami
2. Inspektorem ochrony danych w ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. jest Pan Daniel Zaręba, z którym można skontaktować się mailowo pod adresem: dzareba@szpitalpodbukami.pl lub telefonicznie pod numerem : 33 496 33 64
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci: a) celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, b) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ‘’BIEL-MED’’ sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Administrator przewiduje przekazanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom które świadczą usługi na rzecz Administratora związane z wykonaniem umowy tj. usługi informatyczne, prawne, telefoniczne. Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom które współpracują z Administratorem przy realizacji świadczeń. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe w postaci rozmów telefonicznych  będą przechowywane przez okres 60 dni. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania połączenia telefonicznego. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie rozmowy należy rozłączyć się.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – rozmowy telefoniczne nagrywają w sposób ciągły, po upływie 60 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.